השימוש באתר מותנה בהסכמה מלאה של התנאים הנ"ל:

1. האתר והאפליקציה הסלולרית "אהבה והכרויות" מבית עמותת טיולים ואגדות (להלן: "העמותה" הינו אתר הכרויות אינטרנטי ללא תשלום לטובת קהילת הפנויים-פנויות בארץ ישראל (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים".

2. תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ובאפליקציה הסלולרית והינו חוזה מחייב בין המשתמש לבין העמותה. השימוש בשירות כפוף לתנאי תקנון זה על עדכוניו השונים. השימוש בשירות מבטא את הסכמת המשתמש לתנאי התקנון.

3. מטרת האתר והאפליקציה הסלולרית הינה היכרויות למטרת מציאת זוגיות בלבד וכל שימוש אחר הינו אסור ומבצעו יחסם מהשירות ללא כל התראה. אסור לבעלי הפרופילים להציע לבעלי פרופילים אחרים כל שירות מסחרי, הצעה מגונה, או כל דבר החורג ממטרות העמותה.

4. אין לשים באתר ובאפליקציה הסלולרית תכנים תמונות וטקסטים בעלי אופי ארוטי או מיני. בעלי פרופילים כאלו יחסמו ללא אזהרה.

5. המשתמשים מתחייבים כי פרטיהם בפרופיל האישי כולל תמונות, גיל, מצב משפחתי וכל תיאור אישי הינם אמיתיים ומייצגים נכונה את בעל הפרופיל.

6. ההצטרפות לאתר ו/או לאפליקציה הסלולרית מהווה אישור בעל הפרופיל להשתמש בתוכן הפרופיל על כל תכניו לצורך הצגתו למשתמשים נוספים ולצורך פרסום האתר והאפליקציה הסלולרית באמצעי המדיה השונים כולל באינטרנט.

7. ידוע למשתמשים כי העמותה תשלח מעת לעת למשתמשים חומר פרסומי של טיולים, מפגשי הכרויות וסדנאות בדואר הפנימי, באס.אמ.אס ובאינטרנט .

8. העמותה איננה אחראית בשום צורה לכל נזק נפשי או פיזי, אם יהיו, במפגשים או בהיכרויות שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באפליקציה הסלולרית.

9. המשתמשים יודעים ומאשרים כי הם מוותרים על כל טענת פרטיות והמידע על שימושם באתר יכול להתפרסם באתרי האינטרנט ובאמצעי המדיה השונים.

10. באחריות המשתמש לשפות את העמותה ו/או מי מטעמה כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה כולל שכר טרחת עו"ד ומומחים, הנובעים משימוש בלתי תקין באתר או באפליקציה הסלולרית.

11. העמותה איננה אחראית כלפי המשתמש בגין נזקים תוצאתיים, נלווים, או ישירים הנובעים מן השימוש בשירות או העדר יכולת להשתמש בשירות (כולל, אך לא רק, נזקים בגין תקלות טכניות, הפסקת שירות זמנית או קבועה, אובדן נתונים ומידע.

12. העמותה איננה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, נלווה ו/או תוצאתי, הנובע מן השימוש בשירות, לרבות נזקים הנובעים מן המפגש עם משתמשים אחרים בשירות או ממצגים שהובאו בפני משתמשי השירות במסגרתו. נזקים כאמור כוללים, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, נזק גופני או נפשי, צער וסבל.

13. העמותה ראשית לצרף את פרטי המשתמשים למאגר מידע המנוהל על בהתאם לחוק מאגרי המידע.